Beleid met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens

Deze beleidsnota behandelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijken van

Duin en Polder vzw

 • maatschappelijke zetel :
  Generaal Baron Jacquesstraat 78
  8600 Diksmuide
  KBO-nummer 0416.840.672

hierna genoemd Duin en Polder.

Bij het verstrekken van persoonsgegevens word je geacht kennis te hebben genomen van de bepalingen van deze nota en er uitdrukkelijk mee in te stemmen.

Duin en Polder behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze nota te wijzigen. Op de website www.duinenpolder.be is steeds de meest recente versie te raadplegen.

Artikel 1 – Wetgeving

Duin en Polder leeft de wet na van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, alsook de bepalingen uit boek XII van het wetboek van het economisch recht omtrent het recht van de elektronische economie.

Duin en Polder stelt zich middels deze beleidsnota tevens in regel met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt om gebruik te maken van de dienstverlening van Duin en Polder zoals toegelicht op www.duinenpolder.be, wordt jou gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Jouw persoonsgegevens worden in Duin en Polder niet geprofileerd en geautomatiseerde beslissingen worden niet gebruikt.

Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Het staat je vrij om de gevraagde gegevens al dan niet te verstrekken. Voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst zijn die echter onontbeerlijk.

Duin en Polder gebruikt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Duin en Polder kan de verwerkte persoonsgegevens delen met derden als één van volgende rechtsgronden aanwezig is :

 • wettelijke verplichting
 • gerechtelijk bevel
 • uitvoering van een overeenkomst
 • gerechtvaardigd belang
 • uitdrukkelijke toestemming

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Duin en Polder kunnen de verwerkte persoonsgegevens worden overgedragen aan een nieuwe organisatie indien dit voor de verderzetting van de dienstverlening noodzakeijk is.

In voorkomend geval en in de mate van het mogelijke zal Duin en Polder jou hiervan vooraf op de hoogte brengen.

In alle andere gevallen zal Duin en Polder je persoonsgegevens op geen enkele manier ter beschikking stellen aan derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Duin en Polder verwerkt en bijgehouden voor de periode die noodzakelijk geacht wordt in functie van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst en volgens de bepalingen hierin vermeld.

Artikel 5 – Rechten

Inzagerecht

Je hebt te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en de verwerking ervan.

Recht van verbetering, verwijdering of beperking

Het staat je vrij om persoonsgegevens al dan niet te verstrekken aan Duin en Polder. Het niet verstrekken van gegevens kan evenwel de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

Je hebt recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, alsook de verwerking van van je persoonsgegevens te beperken. Ook hierdoor kan echter de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst in het gedrang komen.

Recht van verzet

Je hebt recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een duidelijke en leesbare versie op te vragen en aan derden over te dragen.

Recht van intrekking van toestemming

Voor zover je toestemming gaf voor de verwerking van persoonsgegevens, kan die te allen tijde worden ingetrokken.

Uitoefenen van rechten

Het uitoefenen van je rechten kan per mail (info@duinenpolder.be) , per post (t.a.v. de maatschappelijke zetel) of door middel van het daartoe bestemd formulier dat op eenvoudige aanvraag kan verkregen worden. Een kopie van je identiteitskaart is hierbij steeds vereist.

Recht op klachten

Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 2 2744800 – fax : +32 2 2744835

e-mail : commission@privacycommission.be

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Met het oog op het vermijden van elke niet-toegestane verwerking van jouw persoonsgegevens alsook op het voorkomen van vergissingen bij het overdragen van gegevens aan derden, worden de nodige maatregelen ontwikkeld zowel op organisatorisch vlak als op vlak van (digitale) informatieoverdracht.

Voor foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden kan Duin en Polder niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 – Toegang door derden

Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wordt aan de medewerkers en aangestelden van Duin en Polder toegang verleend tot die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Evenwel zijn deze medewerkers en aangestelden contractueel gehouden alle bepalingen aangaande de bescherming van de persoonsgegevens en de verwerking ervan zoals beschreven in deze nota na te leven.

Artikel 8 – Vragen

Voor alle vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens in Duin en Polder, kan je steeds terecht hetzij telefonisch +32 51 502830, hetzij per mail (info@duinenpolder.be), hetzij per post (maatschappelijke zetel).