Onze visie

Het is onze overtuiging dat mensen gelukkiger zijn als ze…

  • Zelf keuzes mogen maken in hun leven

  • Een volwaardige plaats krijgen in de samenleving

  • Iets te bieden hebben aan die samenleving

  • Op heel veel verschillende plaatsen kunnen komen

  • Omringd zijn door familie en vrienden

In het dagelijks samenleven en samenwerken ervaren wij dat er geen wezenlijk verschil is tussen de dromen en verwachtingen van mensen met een beperking en de dromen en verwachtingen van mensen zonder beperkingen. Daarom neemt Duin en Polder bij het uitvoeren van haar opdracht het waarden- en referentiekader van de gewone samenleving als uitgangspunt. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor een respectvolle omgang met mensen en het milieu.

Het zijn de expliciete en impliciete vragen van de gebruikers die het ondersteuningsaanbod sturen.

De 5 kwaliteitsdimensies

Voor het uitbouwen van onze werking laten wij ons inspireren door de 5 kwaliteitsdimensies die worden beschreven door John O’Brien.

1 Keuzes

(controleren)

2 Samenleving

(deelnemen)

3 Netwerken en relaties

(uitbouwen)

4 Sociale status

(verwerven)

5 Vaardigheden

(benutten)

Wij willen de gebruikers de kans geven om deze kernkwaliteiten (opnieuw) een plaats te geven in hun leven. Dit proberen wij concreet als volgt :

Kiezen

Duin en Polder wil de gebruikers zoveel mogelijk zélf laten kiezen, niet alleen de kleine, alledaagse dingen ( beleg, kledij, tv-programma … ) maar ook de belangrijke, gewichtige ( vaak éénmalige ) dingen.
We willen hieraan meteen ook een eerlijk leerproces koppelen :

  • we geven mensen steeds opnieuw de kans om te kiezen

  • we maken duidelijk wat de keuze inhoudt

  • we stellen de alternatieven voor

  • we wijzen op de gevolgen van de gemaakte keuze

We geven mensen zoveel mogelijk ook de controle over het kiezen in eigen handen. Dit gaat over het ‘laatste woord’ hebben over een keuze en over het bepalen van de items waarbij een keuze mag gemaakt worden.

Deelnemen aan de samenleving

Duin en Polder beperkt bewust het eigen aanbod van diensten opdat gebruikers verplicht zouden zijn een beroep te doen op het bestaande aanbod vanuit het reguliere circuit. Meteen wordt het risico op een klassiek (instellings-) denkpatroon sterk gereduceerd door de controle en toetsing van buitenaf. We maken ook dankbaar gebruik van de evidente meerwaarde ten aanzien van het intern aanbod. Het deelnemen aan de samenleving levert bovendien boeiende verhalen op waarmee gebruikers hun positie kunnen verstevigen. De verankering van Duin en Polder als organisatie in de plaatselijke samenleving creëert heel wat extra kansen en opportuniteiten.

Netwerken en relaties

In principe betrekt het familiaal netwerk van de gebruiker Duin en Polder bij het opmaken van een ondersteuningsplan en niet omgekeerd. Dit biedt de beste garanties op een kwaliteitsvolle ondersteuning. Veel aandacht gaat ook naar het onderhouden van bestaande netwerken zodat deze ‘operationeel’ blijven. Bij het ontbreken van een basisnetwerkomgeving wordt werk gemaakt van het activeren van sluimerende contacten of van het opbouwen van een nieuw netwerk. Verder worden rond Duin en Polder (lokale) netwerken opgezet waaruit ook de gebruiker zelf voordeel kan halen. In dezelfde lijn wordt het inschakelen van vrijwilligers in onze werking als een ontegensprekelijke meerwaarde ervaren.

Sociale status en vaardigheden

In Duin en Polder worden de gebruikers bevestigd in de sociale status die ze claimen. Dit wordt consequent aangehouden in de contacten met de omgeving. Er wordt verder heel nauwlettend op toegezien dat verdiensten van een gebruiker ook volledig worden toegeschreven aan de betrokkenen en niet aan de organisatie. Hoogstens kan hier enige ondersteuning geboden worden bij het omzetten van vaardigheden in sociale status.

Aan de medewerkers van Duin en Polder wordt gevraagd om gebruikers zoveel mogelijk autonomie te geven zonder dat de grens van veiligheid en gezondheid overschreden wordt. Dit impliceert een correcte inschatting van de ondersteuningsvraag.

We besteden daarom heel veel aandacht aan het ontvangen van boodschappen van de gebruikers en aan communicatie in het algemeen.