Opdrachtverklaring

Duin en Polder stelt zich tot opdracht om op vraag van mensen met een beperking en hun familiale achterban:
• diverse woonvormen te organiseren en/of te ondersteunen
• een intern werkaanbod te organiseren en/of te ondersteunen
• een extern werkaanbod te ondersteunen
• ondersteuning aan te bieden in andere levensdomeinen zoals relaties en vrije tijd
• een basisdienstverlening te organiseren en aan te bieden

Duin en Polder werkt actief mee aan projecten en initiatieven ter bevordering van gelijkwaardig burgerschap, inclusie en verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap.

Tenslotte streeft Duin en Polder ernaar om voor alle medewerkers een warme, respectvolle en boeiende (werk)plek te zijn.

Binnen de organisatie wil Duin en Polder op middellange en lange termijn :
• een diversiteit van woon- en werkvormen blijven aanbieden teneinde tegemoet te komen aan de individuele vragen van de gebruikers
• een woon- en werkklimaat bevorderen voor de gebruikers waarin ruimte is voor kwaliteitsvoorwaarden zoals keuzes maken, actieve deelname aan de samenleving en uitbouw en onderhouden van familiale en sociale netwerken
• continu de werking toetsen aan de bepalingen van en de procedures beschreven in het kwaliteitshandboek als ondersteuning van de vooropgestelde objectieven
• een personeelsbeleid uitbouwen dat medewerkers de nodige ondersteuning biedt bij het uitvoeren van hun opdracht en waarbij gestreefd wordt naar een aangename, veilige en vriendelijke werkomgeving
• de nodige samenwerkingsverbanden aangaan waarmee een doelmatige aanwending van de beschikbare middelen betracht wordt